ប្រាក់ វិច្ឆិកា

ប្រាក់ វិច្ឆិកា

Prak Vichheka

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML
  3. Computer Network
  4. Website Design With CSS