ភក្រ័ ម៉ាណូត

ភក្រ័ ម៉ាណូត

Phark manoth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning