អ៊ុង សុភក្ត័

អ៊ុង សុភក្ត័

Ung Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network