អ៊ុយ លីស៊ិន

អ៊ុយ លីស៊ិន

Uy Lysin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL