ហ៊ីម សុខប៉ូ

ហ៊ីម សុខប៉ូ

Him Sokpo

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning