អ៊ាង ចាន់ថុល

អ៊ាង ចាន់ថុល

Eang Chanthol

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Blue Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++