ឈឹម ចន្ទ័ម៉ូរ៉ា

ឈឹម ចន្ទ័ម៉ូរ៉ា

Chhim Chanmora

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning