ខុន ចន្ទ័ណែត

ខុន ចន្ទ័ណែត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃ