ខុន ចន្ទ័ណែត

ខុន ចន្ទ័ណែត

Khon Channeth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning