ម៉េង វុទ្ឋី

ម៉េង វុទ្ឋី

Meng Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network