លី ឆាយស៊្រុន

លី ឆាយស៊្រុន

Ly Chhay Srung

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. Adobe Photoshop