វង់ ស៊ីភុន

វង់ ស៊ីភុន

Vong Siphon

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++