តៅ ចាន់ធី

តៅ ចាន់ធី

Tao Chanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming