ងួន សំអាត

ងួន សំអាត

Ngoung Sam Ath

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):