សា​ ម៉ាលីគី

សា​ ម៉ាលីគី

Sa Maliky

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation