សេង ឩត្តម

សេង ឩត្តម

Seng Oudam

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network