លឹម​ សុវណ្ណចរិយា

លឹម​ សុវណ្ណចរិយា

Lim Sovanchakriya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5