លឹម​ សុវណ្ណចរិយា

លឹម​ សុវណ្ណចរិយា

Lim Sovanchakriya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS