ស៊ឹម បុរិន្ទ

ស៊ឹម បុរិន្ទ

Sim Borin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL