សំ សុខកែវ

សំ សុខកែវ

Sam Sok Keo

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++