វង្ស សុភក្រ័

វង្ស សុភក្រ័

​មកពី ៖ Siem Reap

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. Joomla Developer
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. VB.NET Beginning

ស្នាដៃ