វង្ស សុភក្រ័

វង្ស សុភក្រ័

Vong Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី Siem Reap

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. Joomla Developer
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. VB.NET Beginning