ប៉ន រាត្រី

ប៉ន រាត្រី

Born Ratrey

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning