យូរ ភូមី

យូរ ភូមី

You Phoumy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop