ប្រាក់ សេរី

ប្រាក់ សេរី

Prak Serey

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash