ហាក់ សុខឡាយ

ហាក់ សុខឡាយ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃ