ហាក់ សុខឡាយ

ហាក់ សុខឡាយ

Hak Soklay

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming