មុំ វ៉ាន់ទីន

មុំ វ៉ាន់ទីន

Moum Vantin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning