មុំ វ៉ាន់ទីន

មុំ វ៉ាន់ទីន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃ