ស្រែង សារ៉ែន

ស្រែង សារ៉ែន

Sreng Saren

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL