ហ៊ុន ស៊ីមចន្ទរិទ្ឋ

ហ៊ុន ស៊ីមចន្ទរិទ្ឋ

Hun Simchanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning