ឧបករណ៍ប្រើក្នុងពេលសិក្សា

បញ្ជាក់៖ ព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីឧបករណ៍មួយចំនួន ដែលប្រើក្នុងការសិក្សានៅទស្សនាវដ្តី អាន-ANT ។
ការសិក្សានៅទស្សនាវដ្តី អាន-ANT អ្នកសិក្សាទាំងអស់ នឹងសិក្សាជាមួយនឹងឧបករណ៍​គ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចអោយពួកគេអាចអនុវត្តន៍អ្វី ដែលពួកគេបានសិក្សា ។
  • Crimping Tool
  • D-Link DI 624
  • Connector RJ45
  • Twisted Pair Cable - Cat 5E
  • Cable Tester (RJ45+USB)
  • Printer
  • Mainboard