តម្លៃ៖ $
សិក្សារយៈពេល ៖ ម៉ោង
ច័ន្ទ - សុក្រ ៖ (សិក្សា១ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃ)
សៅរ៍ - អាទិត្យ ៖ (សិក្សា២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ)