ការរចនារូបកាតាប

បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

កាតាបខាងក្រាមនេះបាន​ប្រើ​ប្រាស់​Tool​ដូចជា​៖