សំ រិទ្ឋីម

Som Rithim

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Prek Leap National School of Agriculture

ក្រាភិច KCT.Khmer-Cambodia

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-06-19