យូ សុធារ៉ា

You Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី National Institute of Business-NIB

ការរចនារូបគំនូរជីវចល

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop