ការរចនារូបគំនូរជីវចល

បង្កើតដោយ៖ យូ សុធារ៉ា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop