រចនា​ផ្ទាំង​ការជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី

បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop