ឡាក់ ប៊ុនខួច

Lak bunkhuoch

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

រចនា​ផ្ទាំង​ការជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop