ផាន់ សេដ្ឋបុត្ត

Phann Sethaboth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Royal University of Fine Arts

VMware Workstation

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ចំពោះ​កម្មវិធី​នេះអាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹងពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដូចជា​៖

  • ការប្រាស់ VMware Workstation 
  • ការដំឡើង Virtual Machine (Windows 7) ដោយ​ប្រើ ISO Image File
  • ការ​ដំឡើង VMware tool ដើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់ Driver

​លោកអ្នក​ធ្វើការ Download ឯកសារនេះជា File PDF ដោយចុចត្រង់នេះ