ការរចនាផ្ទះប្រណិត

បង្កើតដោយ៖ តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

រូបភាពធំ