តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី

Taing Vanchanbormey

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

ការរចនាផ្ទះប្រណិត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

រូបភាពធំ