ការរចនាដុំសាប៊ូ

បង្កើតដោយ៖ ពិសិដ្ឋ បញ្ញា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ