ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

Piseth Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី University of Health Sciences (U.H.S)

ការរចនាដុំសាប៊ូ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ