នី សំអុល

Ny Samol

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

រចនាគេហទំព័រណែនំាពីតំបន់ទេសចរណ៍

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ