រចនាគេហទំព័រណែនំាពីតំបន់ទេសចរណ៍

បង្កើតដោយ៖ នី សំអុល
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ