រចនាគេហទំព័រណែនាំពីទេសចរណ៍

បង្កើតដោយ៖ វិញ ស៊ុងសេង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ