វិញ ស៊ុងសេង

Vinh Sun Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

រចនាគេហទំព័រណែនាំពីទេសចរណ៍

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ