ហួត បូរ៉េន

Huot Boren

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី NAMRU-2

ម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 14 December 2011

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌របស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះបាន ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុច Format បន្ទាប់មកចុច color រយ​ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​ចង់បាន

លោកអ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើសរើស​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ការគិតលេខធម្មតា (Standard) ឬ ជ្រើសរើស​លក្ខណៈ Science ក៏​បាន

លើសពីនេះទៅទៀតលោកនាក់​ក៏​អាចប្ដូរ font របស់​កម្មវិធី​នេះបាន​ទៀតផង​ដោយចុច format បន្ទាប់មកចុច font

ពេលនោះ​ផ្ទាំង​មានមួយលោតចេញមក​ដែល​លោកអ្នក​អាច ប្រភេទ​អក្សរ ទំហំ​...