ពន្លឺផ្លេក​ជាមួយនឹង​ចលនា​រត់​របស់​អក្សរ​និង​រូបភាព

បង្កើតដោយ៖ លាង ប៉េងអាន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Flash

មើល​ជាក់ស្ដែង

កុំព្យូទ័រនេះត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Flash Player ដើម្បីអាចមើលស្នាដៃនេះបាន ។