ចលនា​ផាត់ រត់រក​គ្នា និង បង្វិល

បង្កើតដោយ៖ លាង ប៉េងអាន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Flash

មើល​ជាក់ស្ដែង

កុំព្យូទ័រនេះត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Flash Player ដើម្បីអាចមើលស្នាដៃនេះបាន ។