ស្រូយ បញ្ញា

Sroy Pagna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

Wireless Router នឹង IP Address

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

ដំបូងយើងត្រូវដឹងថា In default of Router wireless មាន 192.168.1.1 or 192.168.0.1

 • User name : admin
 • Password : admin ឬ blank

ជំហានទី១

បញ្ជូល IP របស់ Router ដែល​មាន default 192.168.1.1 ទៅកាន់ Brower

វានឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាងក្រោម​៖

-បន្ទាប់មកវាយ User name និង Password រួចចុច Login

បន្ទាប់មកនិងមាន​ផ្ទាំង Default Screen មួយ​បង្ហាញ ដែល​មានន័យថា នៅលើ Screen មាន Option ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​លើវា ហើយវាបាន​បង្ហាញ​ពី System, Wireless Configuration, LAD Configuration, WAN Configuration (​បង្ហាញ​ពី Attain Protocol: PPPoE Connected, IP address, Subnet mask, Default gateway…) ,

3.5G Configuration, WiMAX Configuration . (រូបភាព)

របៀបកំណត់ Password លើ Router

វាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់ ដើម្បី​ការពារ Router របស់យើងពីការឡុកចូលពីអ្នកជិតខាង​ដែល​ប្រើ Default Password ដើម្បី​លួចចូល​ប្រើ​ប្រាស់​

ដោយចុចត្រង់ IP Config ---> LAN រួចចាប់ផ្តើម​កំណត់​

-IP Address សម្រាប់​កែពី IP default of Router wireless មក IP ដែល​យើងចង់បាន ។

-DHCP Client Range សម្រាប់​កំណត់​ចំនួន IP ឲ្យ client ប្រើ​ដែល​មានន័យថាវានិង​ផ្ដល់ IP ដល់​កុំព្យូទ័រ​

របស់​លោកអ្នក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង Lan ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​កុំព្យូទ័រ​ណាមួយបើកមុន ។

នៅពេល​បំពេញរួចយើងចុច Apply Change

របៀប​កំណត់ Wireless Name

ដើម្បី​កំណត់ Wireless Name យើងអាច​កំណត់​ត្រង់ SSID

SSID :​សម្រាប់​កំណត់​ឈ្មោះ Wireless Name ដែល​យើងចង់បាន

ដោយចុចត្រង់ Wireless ចុច Basic Setting រួចបំពេញត្រង់ SSID (ដូចរូប)

របៀប​កំណត់ Password Wireless

ចុចត្រង់ Wireless ចុច Security

បន្ទាប់មកបំពេញ Password ក្នុង Text Box ត្រង់ Encryption Key

រួចចុច Aplly Change

កំណត់ website ណាមួយ​ដែល​យើងចង់បិទ

ដោយចុចត្រង់ Firewall ចូល URL Filtering យក Tick ក្នុង​ប្រអប់ Enable URL Filtering

រួចចាប់ផ្តើមវាយ website ណាមួយ​ដែល​យើងចង់បិទ ទៅ​ក្នុង ប្រអប់ URL Address

រួចចុច Apply Change

IP Addresses

An Internet Protocol address (IP address) is a numerical label assigned to each device (e.g., computer, printer) participating in a computer network that uses the Internet Protocol for communication.

+ IP Address there are: 

- 32 binary digits,

- 4 obtects,

- Dotted decimal notation,

- IP Version 4 (most common from IP adresses) ,

- Over 4billion posible IP adresses.

A computer IP address can be configured manually or assigned automatically by another device such as:

Manual IP Configuration

With manual configuration, the required values are entered into the computer via the keyboard, typically by a network administrator. The IP address entered is referred to as a static address and is permanently assigned to that computer.

Dynamic IP Configuration

Computers may be set up to receive network configuration dynamically. This allows a computer to request an address from a pool of addresses assigned by another device within the network. When the computer is finished with the address it is returned to the pool for assignment to another computer.

Purpose of an IP address

-A logic Network address that identifies a host.

-A host (end-User) must have a NIC (Network Card Interface) card

+Workstations

+Severs

+Printer

+Router

-Each packet will contain a source and destination IP address.

Binary Number

The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols, 0 and 1.

- Humans must be able to talk computer language to sent data

- We do this by converting our numbering system (Base 10 to binary) .

Parts of an IP address

+Hierarchial

- made up of 2 parts

. network

. host

-determined by IP class

+Similar to your phone number

- Area code = network

- phone number = host

Types of IP Addresses

Table of IP Addresses

Class A

– N.H.H.H

– 1-126

– 0 can not be used as Net ID

– 127 is reserved for loop back functions

– 126 Different Networks

– 16.777.214 Hosts per Network

Class B

– N.N.H.H

– 128-191

– The first IP Address is the NET ID

– The last IP Address is the Broadcast Address

– 16.384 Different Networks

– 65543 Hosts per Network

Class C

– N.N.N.H

– 192-223

– The first IP Address is the NET ID

– The last IP Address is the Broadcast Address

– 2.097.152 Different Networks

– 254 Hosts per Network

CLASS D – Used for multicast broadcasts
CLASS E – Experimental addresses not available to the public

 

SUBNET MASKING

– Smaller broadcast domains

– More manageable networks

– Save IP Addresses

Default Subnet Mask

– CLASS A  - 255.0.0.0

– CLASS B  - 255.255.0.0

– CLASS C  - 255.255.255.0

– 4000 Hosts

– NET ID – 190.100.0.0

– CLASS B

– 212=4096

– D.S.M  - 255.255.0.0

– 255.255.11110000.00000000

– 255.255.240.0 is the Subnet

– 256-240 = 16

– Subnet Mask is 255.255.240.0

– 190.100.16.1 -  190.100.31.254

– 190.100.32.1 -  190.100.47.254

– 190.100.48.1 - ……………….

– Net ID

– 190.100.16.0

– 190.100.32.0

– Broadcast

– 190.100.31.255

– 190.100.47.255

Public Addressing

Public addresses are assigned by the InterNIC. These are addresses that can go out into the Internet and are assigned and registered to an organization.

Private Addressing

Private addresses are non-registered addresses.

Private Addresses 

The addresses in Table have been set aside for private addressing. If an organization is not going to use the Internet, or an address translation solution will be used, these addresses are the suggested addresses that should be assigned as “inside” addresses.

Internet routers are programmed to toss any packets carrying these addresses in the bit bucket. There are no Internet police that will come and arrest you if you use a public address on the inside; but consider a packet that has a destination address to a “real” public address that happens to be the same address that your organization chose for the inside address.

How will that packet ever exit the network? The router will see the destination address and keep the packet local.

Cisco’ s NAT solution is used when there is a pool of public addresses. The router will translate addresses from private to public when going out to the Internet, and translate public to private on the return.

Advantages of NAT

•  Once a host has been configured with a private address, NAT can be configured without the need to change the host address. When the organization receives its pool of public addresses a few routers will be configured with these public addresses, while the host addresses remain the same.

•  NAT conserves registered public addresses.

•  NAT will also “hide” the host addresses, which in many cases can be a good thing.

Summary

Cisco’ s NAT is used to map private inside addresses to global inside public addresses.

Using Static IP Addressing

Advantages

- A static IP address, a permanent address on the Internet, enables an IP holder to host Web sites and e-mail servers, conduct webcasts, and connect with other Internet users via VPN.

Disadvantage 

 • time consuming
 • Using Dynamic IP Addressing
 • Automatic assignment of IP addresses
 • using DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sever
 • IP addresses leased for a period of time
 • if host is removed from network (turned off) , the IP address goes back into the pool of IP address
 • Preferred method for large networks
 • reduces the burden of network support

Purpose of a Gateway

.Used by a router to provide the path though with hosts on one network can communicate with hosts on a different network

 • Default gateway address
 • IP address of the router interface
 • If DHCP is being used
 • The DHCP sever will automatically send the correct IP interface to the host to use as default get way. 

Configuring DHCP

 • If host is configured as DHCP client, It will not have a 
 • IP Address 
 • Subnet mask
 • Default gateway
 • Clients send a DHCP address
 • Broadcast IP and MAC
 • only DHCP sever replies
 • Sever responds with DHCP offer of an IP address 
 • Host/client sends DHCP request asking sever to use the IP address
 • Sever responds with DHCP acknowledgment.