ប៉ូច ពៅពិសី

Poch PovPisey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

រចនារូបចានគោម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការរចនានេះ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop cs4 ដោយ​ប្រើ Tool ដូចជា Pen tools,Doge tools, Burn tools  នឹងមាន Tools មួយចំនួនផ្សេងទៀត  រូបចាននេះគូរដោយខ្លួនឯងផ្ទល់ ។