ភូ តៃសេង

Phou Tayseng

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការរចនានេះ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop cs5 ដោយ​ប្រើ Tool Sharp,Polygonal,Magic Wand,Paint Bucket នឹងមាន Tools មួយចំនួនផ្សេងទៀត ។