ការរចនាគេហទំព័រហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

បង្កើតដោយ៖ ភូ តៃសេង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការរចនានេះ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop cs5 ដោយ​ប្រើ Tool Sharp,Polygonal,Magic Wand,Paint Bucket នឹងមាន Tools មួយចំនួនផ្សេងទៀត ។