នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា

Nuon Puthipagna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Indraktevy High School​

រចនារូបផ្ទះ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ