រចនារូបផ្ទះ

បង្កើតដោយ៖ នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ