ដយ តារារ័ត្ន

Doy Dararoth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​វគ្គ​សិក្សា​ជំនាញ Adobe

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្មនេះធ្វើ​ក្នុង​ទម្រង់បោះពុម្ព ដែល​អាចយកទៅបោះពុម្ពបាន​យ៉ាង​ច្បាស់ ។

រូបភាពធំ