លី ឆាយស៊្រុន

Ly Chhay Srung

ឆ្នាំសិក្សា 2009

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុករបស់ហាងលក់កុំព្យូទ័រ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Microsoft Access Level 1

បង្កើតឡើងដោយលោក លី ឆាយស្រ៊ុង សំរាប់វគ្គសិក្សា Microsoft Access Level 1

លក្ខណៈពិសេស

  • តារាងប្រវិត្តរូបបុគ្គលិក
  • តារាងសំរាប់បញ្ចូលពត៌មានទិញចូល
  • តារាងសំរាប់បញ្ចូលពត៌មានលក់ចេញ
  • តារាងឈ្មោះមុខទំនិញ
  • បង្ហាញពីចំណូលប្រចាំថ្ងៃ
  • បង្ហាញតំលៃទិញចូលចុងក្រោយគេបង្អស់ តាមមុខទំនិញ  (ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកនត់តំលៃលក់ចេញ)
  • ដឹងពីចំនួនទំនិញដែលនៅសល់ក្នុង Stock
  • បោះពុម្ពជាវិក័យប័ត្រលក់ចេញ