តែ ប៉ោជៀក

Teo Paocheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ TPC Star Travel Pop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-08-08

ពិពណ៌នាសា្នដៃ៖

គេហទំព័រទេសចរណ៍នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ផែ្នកទេចរណ៍​ដូចជា តំបន់ទេសចរណ៍ និង កន្លែងសា្នក់នៅ ដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និង អន្តរជាតិ ដែល​មាន​បំណង​ចង់ធ្វើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

ចំពោះ Layout ចែកចេញជាបីផែ្នក​គឺ៖  

• ក្បាលទំព័រ  ​សម្រាប់​ដាក់​នូវ Logo ដែល​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ ។

• ខ្លួនទំព័រ សម្រាប់​ដាក់​នូវ​អត្ថបទ និង រូបភាព ។

• ជើងទំព័រ សម្រាប់​ដាក់​នូវ​កន្លែងរក្សា​សិទ្ធ​ិ ។

ហើយគេហទំព័រនេះ​ក៏​ដាក់​ផងដែរ​នូវ​រូបភាព​មានចលនា​ដែល​សិ្ថតិនៅក្រោមក្បាលទំព័រ ។ ចំណែក​ពណ៌ខាងក្រោយមាន​លក្ខណៈ​លាយ​គ្នា ។  

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

• អាច​ឲ្យ​អតិថិជន​ធ្វើការ​ស្វែងយល់ កាន់តែច្បាស់អំពីរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ល្បីៗ​មួយចំនួននៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

• អាច ឲ្យ​សិស្សានុសិស្សស្វែងយល់អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដូចជា​៖ ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​កម្ពុជា  ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត​ប្រទេស​កម្ពុជា  ប្រជាជន​កម្ពុជា  និង  ភាសាខែ្មរ ។

• អាច​ឲ្យ​អតិថិជនមើលឃើញពី​សេវាកម្ម​ជា​ច្រើន​របស់​ក្រុមហ៊ុន ។

Tools និង បទ្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

• Adobe Dreamwaver & Adobe Photoshop

• ចំពោះ​រូបភាព​មានចលនាគឺបាន​ប្រើ​នូវ  Sothink JavaScript Web Scroller

ចុចត្រង់ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/684/AssignmentHTML/Index.html