ប៊ិន សុខឡុញ

Ben Soklonh

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University

Khema Readers

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2018-12-26

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​នូវ​វេបសាយ “ Khema Readers ” ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគាត់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការតាមដាន​ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដោយមិនពិបាក​ក្នុង​ការតាមដាន​នូវ ព័ត៌មាន​តាម TV Radio Magazine ដូចពីមុន ។ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះលែងពិបាកទៀតហើយ ដោយពួកគាត់​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ Khema Readers ” ពួកគាត់នឹងទទួលបាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ពិតប្រាកដ​នូវ​ក្នុង​សង្គម និងទាន់ហេតុការណ៍ ។ ហើយម៉្យាងវិញវាបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេលទំនេរពី​ការងារ​ផ្សេង ដោយមិនពិបាកលាយលំនិង​ការងារ​របស់ពួកគាត់ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង Tool ​ដែល​ប្រើ​ 

  • CSS and bootstrap
  • Java script design calendar
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​ HTML  ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង នឹង​ CSS  ដើម្បី​លេង Style and block div ទៅ​ឲ្យ​ Layout
  • JQuery
  • Font-awesome-4.6.3

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្ដែង៖