តុង ដាលីន

Tong Dalin

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការ​បង្កើត​user accountគឺបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ ៖

·​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​user account

·​បង្កើន​នូវ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​computerមួយ​ដែល​មានអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​

·​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​

·​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ទុកដាក់ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ការ​កំណត់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

 ការ​បង្កើត user account នោះគឺគេអាចហៅវាបានថាជា user standard ដែល​user មួយនេះ​គ្មាន​សិទ្ធ​ដំឡើង​កម្មវិធី​ដូច user admin បានឡើយគឺអាច​ប្រើ​បាន​អាស្រ័យ​ទៅលើ user admin ជាអ្នក​កំណត់​តែបុ៉ណោះ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ