តេង ស័ក្កដា

Teng Sakada

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ Network

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

Extend Star គឺជាការួម​បញ្ចូល​ររវាង Star Topology ច្រើន ការធ្វើបែបនេះគី ដើម្បី​ពង្រីកវិសាលភាពរបស់បណ្តាញ ។

1) គុណសម្បត្តិ

​ងាយស្រួល​ដំឡើង​

​គ្មាន​ផងប៉ៈពាល់បណ្តាញ នៅពេល​ដែល​យើងដក​ឧបករណ៍ network ចេញ

​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការរកកំហុស

2) គុណវិបត្តិ

​ចំណាយ​ខ្សែ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​

បើសិនជា Connector (HUB,Switch) ខូចនោះបណ្តាញរបស់យើង​នឹងត្រូវ​ដាច់

មានតំម្លៃថ្លៃ

​ទាញយក​អត្ថបទ